At the Albanian school .

 


Mësuesi: Mirëmëngjes nxënës!
Nxënsi: Mirëmëngjes, zoti mësues!
Mësuesi: Sa është ora?
Arbeni: Ora është tetë.
Mësuesi: Sa nxënës janë në klasë?
Arbeni: Dymbëdhjetë.
Mësuesi: Numëroji sa janë.
Arbeni: Një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, shtatë, tetë, nëntë, dhjetë, njëmbëdhjetë, dymbëdhjetë.

Teacher: Good morning students! 
Student: Good morning, Mr. Teacher! 
Teacher: What time is it? Arben: It is eight o'clock. 
Teacher: How many students are in the class? Arben: Twelve. 
Teacher: Count how many there are. 
Arben: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. 

Mësuesi: Mirë, jeni dymbëdhjetë nxënës. Sa janë djem dhe sa janë vajza?
Arbeni: Gjysma, zoti mësues. Ja po i numërojë: një, dy, tre... gjashtë. Janë gjashtë djem dhe gjashtë vajza.
Mësuesi: Numërojë edhe vajzat.
Arbeni: Një, dy, tre...
Mësuesi: Gabim, jo tre, por tri.


Teacher: Well, you are twelve students. How many are boys and how many are girls? 
Arbeni: Half, Mr. Teacher. Here he is counting them: one, two, three ... six. There are six boys and six girls. 
Teacher: Count the girls too. Arbeni: One, two, three ... 
Teacher: Wrong, not tre, but tri. Arbeni: Më fal, zotri mësues, ashtu është; për gjinin mashkullore themi tre, kurse për femëroren tri. Tri vajza dhe tre djem.
Mësuesi: Sa bëjnë katër dhe tre?
Arbeni: Shtatë.
Mësuesi: Po, ashtu është, katër dhe tre bëjnë shatë. Sa bëjnë tetë pa dy?
Arbeni: Gjashtë.
Mësuesi: Përsërite!
Arbeni: Tetë pa dy bëjnë gjashtë.Arben: Excuse me, teacher, that's right; for the masculine we say three, and for the feminine three. Three daughters and three sons. 
Teacher: How many are four and three? 
Arben: Seven. 
Teacher: Yes, that's right, four and three make a hoof. How much do eight do without two? Arben: Six. Teacher: Repeat! Arbeni: Eight without two makes six.
Sot, me besë po përpiqem të mbaroj shkollën e lartë. Kam nota të mira, pasiguri në vetvete dhe ëndrra të shumta. Mamaja ime është shumë krenare për mua. Ajo ështe forca ime. Sa diell që ka në jetën time!

Today, I am confidently trying to finish high school. I have good grades, self-doubt and many dreams. My mom is very proud of me. She is my strength. How sunny it is in my life!


Back to Albanian core phrases.
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post