Important phrases in Albanian

 


Important phrasesJu lutem.
Please

Faleminderit
Thank you.
 

S'ka përse. 
You are welcome.


Po. 
Yes.
   

Jo. 
No.

Nëse
If

Ndoshta
Maybe
 
Më falni.
Excuse me.
 
Ça do?
What do you want?

Me fal.
I'm sorry.

Ne shtëpi
Ne shpi (informal)
At home

Nuk kam lekkë
I don't have any money.

Kam humbur.
I'm lost.

S'ka problem.
No problem.

Çka është kjo?
What is this?

Nuk kuptoj.
I don't understand.

Më kuptoni?
Do you understand me?

Nuk e di.
I don't know.

-Kuptove?
Did you understand?
-Kuptova.
I understand. 
-Ça kuptove?
What did you understand?
-Asgjë.
Nothing.


-Pse thua se e kuptove atëherë?
-Why do you say you understand then?

Nuk e kuptova.
I did not understand.

këtu
here

atje
there

kush?
who 

kurrë
never

kur?
when

ku?
where?

tani
nowsa?
how?

sa kushton?
How much? 

deri 
until

duke
while


pas 
after

pas pun
After work.

me kurrë
never

përseri
again

asgjë
nothing

gjë
thing


askush 
nobody

dikë
someone

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post